Zalecenia sanitarno – epidemiologiczne Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi dla Uczestników uroczystości ślubowania radców prawnych w dniu 8 września 2021 r.

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi na podstawie:

 • ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych;
 • ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii;

uprzejmie informuje, że ślubowanie radców prawnych odbędzie się w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2A z zastrzeżeniem konieczności przestrzegania następujących ograniczeń i zakazów wprowadzonych w związku z występowaniem stanu epidemii i zagrożeń z nim związanych.

Warunki dopuszczenia do udziału w uroczystości

1) na uroczystość może przyjść wyłącznie osoba (ślubujący, inny Uczestnik, Obsługa organizacyjna) bez objawów chorobowych tożsamych z lub podobnych do objawów COVID-19;

2) na uroczystość nie może przyjść osoba (ślubujący, inny Uczestnik, Obsługa organizacyjna), która jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych albo przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych;

3) podczas uroczystości w pomieszczeniu, w którym odbywa się ślubowanie, mogą przebywać wyłącznie osoby uprawnione do uczestniczenia w nim oraz w razie konieczności – pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, lub osoby odpowiedzialne za utrzymanie obiektu.

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni i pomieszczeń

 • z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc parkingowych na terenie Akademii Muzycznej, przy ul. Żubardzkiej 2a, uprzejmie prosimy o rozważenie skorzystania z innych parkingów
  w pobliżu obiektu;
 • na terenie parkingu, w miejscu rejestracji oraz w pobliżu sali koncertowej obowiązuje zakaz przebywania osób towarzyszących, poza osobami zaproszonymi;

Środki bezpieczeństwa osobistego

 • czekając na wejście do budynku, w którym odbywa się ślubowanie, osoby zachowują między sobą odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m); czekając na wejście do sali koncertowej wewnątrz budynku należy mieć zakryte usta i nos;
 • na teren Akademii Muzycznej mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami
  i nosem. OIRP w Łodzi nie zapewnia środków ochrony osobistej dla Uczestników uroczystości, którzy mają obowiązek zapewnienia sobie tych środków (maseczek, rękawiczek) na własny użytek we własnym zakresie, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa w odniesieniu do nakazów obowiązujących
  w przestrzeni publicznej w pomieszczeniach zamkniętych.
 • zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całego obiektu (niedozwolone jest zdejmowanie maseczek);
 • przed wejściem na salę koncertową należy dokonać dezynfekcji rąk;
 • na salę koncertową należy wchodzić pojedynczo, przy zachowaniu dystansu co najmniej
  1,5 m od innych osób;
 • po wejściu na salę koncertową każdy ślubujący zobowiązany jest zająć miejsce na scenie, oznaczone numerem odpowiadającym numerowi na liście obecności;
 • po wejściu na salę koncertową każdy zaproszony gość zobowiązany jest zająć miejsce na widowni, z zachowaniem zasady, że co drugie miejsce musi pozostać wolne;
 • osoby wykonujące podczas uroczystości czynności wymagające kontaktu ze
  ślubującymi lub zaproszonymi gośćmi są zobowiązane zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki.

Środki bezpieczeństwa związane z przebiegiem ślubowania

 • podczas uroczystości nie są zapewnione szatnie – każda osoba przechowuje rzeczy osobiste (np. odzież wierzchnią, torebki podręczne) w obrębie swojego miejsca na sali (np. na oparciu krzesła), w sposób uniemożliwiający kontakt dotykowy osobom trzecim;
 • podczas uroczystości należy zachować odpowiednie odstępy pomiędzy osobami uczestniczącymi w ślubowaniu – minimum 1,5 m;
 • podczas uroczystości do niezbędnego minimum należy ograniczyć poruszanie się
  po sali;
 • należy unikać tworzenia się grup osób przed obiektem, w którym odbywa się uroczystość oraz bezpośrednio przed salą koncertową – przed, w trakcie i po zakończeniu uroczystości;
 • w toaletach na parterze może równocześnie przebywać nie więcej niż 5 osób (z uwagi na liczbę kabin), w toaletach na pierwszym piętrze może równocześnie przebywać nie więcej niż 5 osób (z uwagi na liczbę kabin), z zastrzeżeniem noszenia przez cały czas maseczek oraz zachowywania w pomieszczeniach toalet minimalnej odległości między poszczególnymi osobami wynoszącej 1,5 m. W przypadku oczekiwania na wejście
  do pomieszczenia, w którym znajdują się toalety, Uczestnicy obowiązkowo powinni korzystać z maseczek oraz zachowywać minimum 1,5 m odległości między sobą;
 • podczas uroczystości zapewnione będzie wietrzenie pomieszczenia pomiędzy poszczególnymi ślubowaniami (grupy I i grupy II), przy czym przed wejściem Uczestników na salę przed rozpoczęciem uroczystości pomieszczenie również będzie wywietrzone. Przewidywany czas wietrzenia pomieszczenia wynosi 20 minut (niedozwolone jest włączenie klimatyzacji).