UCHWAŁA NR 25/VII/2007 RADY OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI Z DNIA 3 LIPCA 2007 R.

Rada OIRP w Łodzi w składzie: Dziekan – Czesława Kołuda, Wicedziekan – Andrzej Domański, Wicedziekan – Lech Witkowski, Wicedziekan – Grzegorz Wyszogrodzki, Skarbnik – Halina Chrzanowska, Sekretarz – Marek Woźniak, Członkowie – Jerzy Cieślak, Robert Czapnik, Mieczysław Humka, Dariusz Juszczak, Jolanta Koper – Belhabiri, Maria Krzemińska – Baranowska, Grażyna Lisiecka, Elżbieta Madej, Agnieszka Niezabitowska, Wioletta Rogalska – Paluch, Ewa Stompor – Nowicka i Artur Wasilewski, po przeprowadzeniu dyskusji, podjęła jednogłośnie – przy 18 głosach za podjęciem uchwały, uchwałę w brzmieniu: 

Uchwała Nr 25/VII/2007

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi

z dnia 3 lipca 2007 r.

w sprawie powołania składu osobowego i ustalenia zakresu działania

Komisji ds. Aplikantów i Aplikacji

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi

           

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2002r. Nr 123, poz. 1059 z późn. zm.) w związku z §8 ust. 1 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów – Załącznika do Uchwały Nr 287/VI/2006 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 listopada 2006r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu „Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów”,

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi

 p o s t a n a w i a

 

§1.

W uzupełnieniu wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Aplikantów i Aplikacji powołać w skład Komisji następujących radców prawnych:

1)      Dobrosława Sadulak,

2)      Marek Trębala,

3)      Grzegorz Wyszogrodzki.

 

§2.

Ustalić zakres działania Komisji ds. Aplikantów i Aplikacji w ten sposób, że do zadań Komisji należy:

1)      załatwianie wszelkich spraw związanych z organizacją egzaminu konkursowego na aplikację radcowską, aplikacji radcowskiej i egzaminu radcowskiego oraz spraw osobowych aplikantów radcowskich OIRP w Łodzi, a wszczególności:

a)      zapewnienie obsługi administracyjnej i technicznej działalności Komisji powołanej przez Ministra Sprawiedliwości do przeprowadzenia egzaminu konkursowego na aplikację radcowską i egzaminu radcowskiego na obszarze działalności OIRP w Łodzi,   

b)      organizacja aplikacji radcowskiej, w tym ustalanie harmonogramu zajęć, zapewnienie praktyk dla aplikantów radcowskich, zapewnienie wykładowców na aplikacji, przedstawianie Radzie OIRP w Łodzi kandydatur na patronów aplikantów radcowskich,

c)      inicjowanie i organizacja dodatkowych (nieobowiązkowych) szkoleń dla aplikantów radcowskich we współpracy z Komisją ds. Doskonalenia Zawodowego i Spraw Europejskich,

d)      załatwianie wszelkich spraw osobowych aplikantów radcowskich, w tym opiniowanie wniosków o udzielenie urlopu dziekańskiego, opiniowanie wniosków o skrócenie okresu aplikacji radcowskiej, opiniowanie wniosków o pomoc socjalną dla aplikantów radcowskich we współpracy z Komisją ds. Socjalnych, Skarbnikiem Rady OIRP w Łodzi i Głównym Księgowym OIRP w Łodzi, opiniowanie wniosków o wpis na listę aplikantów radcowskich, rozpatrywanie skarg składanych na aplikantów radcowskich i przedstawianie Prezydium Rady OIRP w Łodzi propozycji ich załatwienia;

2)      inicjowanie działań w zakresie usprawnienia procesu naboru na aplikację radcowską, jej przebiegu i egzaminu radcowskiego;

3)      bieżąca współpraca z Prezydium Rady OIRP w Łodzi oraz właściwą rzeczowo komisją Krajowej Rady Radców Prawnych i innymi organizacjami w zakresie spraw określonych w pkt l) i pkt 2).

§3.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. 

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.