Prawnicze Seminaria Doktorskie INP PAN 22/23

Szanowni Państwo,

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk informuje, że jeszcze trwa rekrutacja na IV edycję Prawniczych Seminariów Doktorskich.

Celem seminariów jest umożliwienie uczestnikom przygotowania rozprawy doktorskiej i wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie nauk prawnych w trybie eksternistycznym. Uczestnicy Prawniczych Seminariów Doktorskich INP PAN biorą udział w seminariach doktorskich oraz innych spotkaniach naukowych w ramach reprezentowanej przez opiekunów dyscypliny, a także w zajęciach warsztatowych organizowanych przez INP PAN.

Prawnicze Seminaria Doktorskie, prowadzone są przez Instytut Nauk Prawnych PAN w ramach przygotowania Uczestników do samodzielnej pracy badawczej i objęcia ich prac opieką naukową w celu umożliwienia Uczestnikom przygotowania rozprawy doktorskiej i wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie nauk prawnych w trybie eksternistycznym.

Zasady rekrutacji:

Na PSD INP PAN może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, lub posiada dyplom, o którym mowa w art. 326 ust 2 pkt 2 lub art. 327 ust 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którym działa uczelnia go wydająca.

Rejestracja następuje poprzez przesłanie następujących dokumentów pocztą elektroniczną na adres: doktorant@inp.pan.pl:

  • dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny
  • list motywacyjny dotyczący przyjęcia na PSD PAN z opisem zainteresowań naukowych, wraz ze wskazaniem wybranego seminarium oraz wstępną propozycją projektu badawczego
  • życiorys ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowego dorobku zawodowego i naukowego
  • potwierdzenie dokonania opłaty rejestracyjnej
  • uzupełniony wniosek

Decyzję o przyjęciu na PSD podejmuje Komisja Rekrutacyjna INP PAN na podstawie dokumentów złożonych przez kandydata oraz ewentualnej rozmowy z kandydatem.

Czas trwania rekrutacji:

do 18 września 2022 r.

Terminy składania dokumentów:

Do 18 września 2022 r.

Szczegółowa informacja o Prawniczych Seminariach Doktorskich znajduje się na stronie Instytutu Nauk Prawnych: https://www.inp.pan.pl/ w zakładce Prawnicze Seminaria Doktorskie (https://inp.pan.pl/prawnicze-seminaria-doktorskie/)  lub pod nr telefonu: 22 657 28 68 / +48 699 856 879 i pod adresem poczty elektronicznej doktorant@inp.pan.pl.