Informacja dla osób przystępujących do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w 2022r.

Informacja dla osób przystępujących do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w 2022r.

 

Ogłoszenie Ministra Sprawiedliwości o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską wyznaczonym na dzień 24 września 2022r. ( sobota) godzina 11.00

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-egzaminie-wstepnym-na-aplikacje-radcowska-w-2022-r

Uprzejmie informujemy, że wnioski o przystąpienie do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską można składać osobiście w Biurze Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, ul. Tylna 14, od poniedziałku do piątku w godzinach
od 9.00.00-16.00, w terminie do dnia 10 sierpnia 2022r.

Złożenie wniosku powinno być poprzedzone elektroniczną rejestracją.

https://ewnar.kirp.pl/rekrutacja/rekrutacja/info

Rejestracja on-line nie zwalnia od złożenia wszystkich wymaganych dokumentów
w wyznaczonym terminie do dnia 10 sierpnia  2022r.`

 
Wymagane dokumenty

1.    Wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego ( wydruk z extranetu kandydatów ).

2.    Kwestionariusz osobowy ( wydruk z extranetu kandydatów).

3.    Podpisany życiorys ( w formie CV lub tradycyjnej -opisowej).

4.    Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych
w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego.

5.    Zamiast dokumentów o których mowa w pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (do dnia 17  września 2022r) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej  i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych  w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego.

6.    Oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny.

7.    Trzy zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych

8.    Odpis skrócony aktu małżeństwa- kopia ( tylko w przypadku zmiany nazwiska po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych )

Informacja dla kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi 
Na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną, złożony wraz ze zgłoszeniem
o przystąpieniu do egzaminu wstępnego, czas na rozwiązanie zestawu pytań testowych zostaje wydłużony o połowę.

Do wniosku załącza się:
1) kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.) w okresie przeprowadzania egzaminu;
2) zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na charakter niepełnosprawności stwierdzające wynikające z niepełnosprawności trudności w dokonywaniu w toku egzaminu wstępnego czynności technicznych, takich jak: 
a) odczytywanie tekstu, 
b) udzielenie odpowiedzi na pytanie testowe na karcie odpowiedzi; 
3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1 i 2, dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów związanych z procedurą naboru na aplikację radcowską.

 
Opłaty

Opłata za egzamin wstępny wynosi  1 125 zł; słownie : ( jeden tysiąc sto dwadzieścia pięć złotych)

Opłaty należy dokonać na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
z dopiskiem: „ Imię i nazwisko kandydata-opłata za egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2022. „

UWAGA!  Dokument przelewu powinien być dokumentem potwierdzającym dokonanie przelewu, a nie jego przyjęciem do realizacji

 
Terminy

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpienie do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską upływa w dniu 10 sierpnia 2022r. Termin nie podlega przywróceniu.

dzień 17 września 2022r. – jest ostatecznym terminem do złożenia  dokumentu  potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej
i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych
w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego.

Ważnie informacje

1.    Do korzystania z systemu rekrutacji zalecamy użycie przeglądarki Mozilla Firefox
w najnowszej wersji. Używanie przeglądarki Internet Explorer może sygnalizować błędy przy próbie wydruku dokumentów. Przeglądarkę można pobrać ze strony
 www.mozilla-europe.org/pl

2.    Jeżeli wystąpią problemy z wygenerowaniem kwestionariusza lub wniosku, prosimy
 o sprawdzenie, czy w systemie został zainstalowany program Adobe Reader. Można go pobrać ze strony:  get.adobe.com/pl/reader

3.    W przypadku trudności z zalogowaniem do extranetu prosimy o sprawdzenie, czy dane w polu login oraz hasło zostały wprowadzone poprawnie ( uwaga na duże i małe litery) oraz czy nie zostały dodane dodatkowo żadne znaki ( np.spacja).

 
Dodatkowe  informacji w sprawie egzaminu wstępnego na aplikację radcowską można uzyskać pod nr telefonu: (42) 673 41 05 wew. 22 lub 26

e-mail: ewelina.urbanska@oirplodz.pl

e-mail: ewa.kawczynska@oirplodz.pl