Informacja dla osób przystępujących do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w 2020 r.

Ogłoszenie Ministra Sprawiedliwości o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską wyznaczonym na dzień  26 września 2020r. (sobota)

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-egzaminie-radcowskim-w-2020-r

Uprzejmie informujemy, że wnioski o przystąpienie do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską można składać osobiście w Sekretariacie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, ul. Tylna 14, od poniedziałku do piątku w godzinach od  10.00 – 15.00,  w terminie do dnia 12 sierpnia 2020r.

Złożenie wniosku powinno być poprzedzone elektroniczną rejestracją.

https://ewnar.devconfido.pl/rekrutacja/rekrutacja/info

Rejestracja on-line nie zwalnia od złożenia wszystkich wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie (osobiście w OIRP  w Łodzi lub listownie) do dnia 12 sierpnia  2020r.

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego (wydruk z extranetu kandydatów). Wymagane dokumenty

 1. Kwestionariusz osobowy ( wydruk z extranetu kandydatów).
 2. Podpisany życiorys ( w formie CV lub tradycyjnej -opisowej).
 3. Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego.
 4. Zamiast dokumentów o którch mowa w pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (do dnia 19 września 2020r ) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej  i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych  w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego.
 5. Oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny.
 6. Trzy zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 7. Odpis skrócony aktu małżeństwa- kopia ( tylko w przypadku zmiany nazwiska po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych )

Informacja dla kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi 
Na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną, złożony wraz ze zgłoszeniem o przystąpieniu do egzaminu wstępnego, czas na rozwiązanie zestawu pytań testowych zostaje wydłużony o połowę.

Do wniosku załącza się:
1) kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.) w okresie przeprowadzania egzaminu;
2) zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na charakter niepełnosprawności stwierdzające wynikające z niepełnosprawności trudności w dokonywaniu w toku egzaminu wstępnego czynności technicznych, takich jak: 
a) odczytywanie tekstu, 
b) udzielenie odpowiedzi na pytanie testowe na karcie odpowiedzi; 
3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1 i 2, dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów związanych z procedurą naboru na aplikację radcowską.

Opłaty

Opłata za egzamin wstępny wynosi  1300 zł; słownie : ( jeden tysiąc trzysta złotych )

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „ Imię i nazwisko kandydata-opłata za egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2020. „

UWAGA! Dokument przelewu powinien być dokumentem potwierdzającym DOKONANIE przelewu, a nie jego przyjęciem do realizacji

Terminy

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpienie do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską upływa w dniu 12 sierpnia 2020r. Termin nie podlega przywróceniu.

19 września 2020r. – ostateczny termin złożenia  dokumentu  potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego.

26 września 2020r. ( sobota) – egzamin wstępny na aplikację radcowską

Ważnie informacje

 1. Do korzystania z systemu rekrutacji zalecamy użycie przeglądarki Mozilla Firefox w najnowszej wersji. Używanie przeglądarki Internet Explorer może sygnalizować błędy przy próbie wydruku dokumentów. Przeglądarkę można pobrać ze strony
   www.mozilla-europe.org/pl
 2. Jeżeli wystąpią problemy z wygenerowaniem kwestionariusza lub wniosku, prosimy o sprawdzenie, czy w systemie został zainstalowany program Adobe Reader. Można go pobrać ze strony:  get.adobe.com/pl/reader
 3. W przypadku trudności z zalogowaniem do extranetu prosimy o sprawdzenie, czy dane w polu login oraz hasło zostały wprowadzone poprawnie ( uwaga na duże i małe litery) oraz czy nie zostały dodane dodatkowo żadne znaki ( np.spacja).

Dodatkowe  informacji w sprawie egzaminu wstępnego na aplikację radcowską można uzyskać pod  nr telefonu: (42) 673 41 05 wew. 20 lub 26

e-mail: oirp@oirplodz.pl

ewa.kawczynska@oirplodz.pl

Pliki do pobrania