Spółki komandytowe radców prawnych - stanowisko MF

Pismem z dnia 23 kwietnia 2021 r. Krajowa Rada Radców Prawnych zwróciła się do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z apelem o zmianę przepisów przewidujących opodatkowanie spółek komandytowych radców prawnych podatkiem dochodowym od osób prawnych. W wystąpieniu wskazano, że zmiany są niekorzystne nie tylko dla radców prawnych, prowadzących działalność w formie spółki komandytowej, ale i dla klientów takich spółek. W wyniku wprowadzonych regulacji zwiększone zostaną bowiem koszty prowadzenia działalności w formie spółki komandytowej (w tym m. in. obowiązki sprawozdawcze, dostosowanie funkcjonowania jednostki do wymogów oczekiwanych od podatników podatku dochodowego od osób prawnych, aktualizacja systemów finansowych, księgowych i rozliczeń podatkowych).

Odnosząc się do twierdzeń Ministerstwa Finansów co do tego, że nowe regulacje miały być odpowiedzią na tworzone przez podatników struktury optymalizacyjne z wykorzystaniem spółek komandytowych, w których komplementariuszem jest spółka z o.o., zaś komandytariuszem – zwykle wspólnik lub wspólnicy będący osobami fizycznymi, Krajowa Rada Radców Prawnych wskazała, że spółki komandytowe radców prawnych nie należą do takiej kategorii podmiotów, w których komplementariuszem mogłaby być spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wybór formy wykonywania zawodu radcy prawnego w formie spółki komandytowej nie jest także powodowany względami natury fiskalnej. Podjęcie decyzji o wykonywaniu zawodu w formie spółki komandytowej nie jest również działaniem o charakterze optymalizacyjnym. Specyfika wykonywania zawodu radcy prawnego, jak również świadomość ryzyk, ciążących na radcach prawnych wymaga dokonania wyboru formy wykonywania zawodu w sposób przemyślany i długofalowy.

W odpowiedzi Ministerstwa Finansów na ww. wystąpienie wskazano, że przepisy ustawy CIT nadającej spółce komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej status podatnika podatku CIT nie zawierają żadnych przepisów wyłączających określoną grupę zawodową spod ich obowiązywania, a tego rodzaju wyłączenie zdaniem Ministerstwa mogłoby zostać zasadnie uznane za naruszające konstytucyjne zasady sprawiedliwości, równości i powszechności opodatkowania. Wobec powyższego w Ministerstwie Finansów nie są prowadzone żadne prace legislacyjne, które wyłączałyby stosowanie wprowadzonych ustawą nowelizującą przepisów wobec spółek komandytowych, utworzonych przez osoby należące do określonej grupy zawodowej. Jednocześnie Ministerstwo poinformowało, że analizowana jest obecnie możliwość włączenia spółek komandytowych do kręgu podatników CIT mogących korzystać z ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (Estoński CIT). W ocenie Ministerstwa Finansów zasady opodatkowania w ramach ryczałtu, w tym w szczególności specjalne regulacje dotyczące wspólników świadczących usługi na rzecz spółki, mogłyby stanowić szczególnie atrakcyjną formę opodatkowania wykonywania zawodu radcy prawnego, dającą impuls do rozwoju rynku usług prawniczych w Polsce.