XI Krajowy Zjazd Radców Prawnych

Łódź, dnia 6 listopada 2016 r.


Szanowni Państwo Radcowie Prawni i Aplikanci Radcowscy,

     W dniach 3 - 5 listopada 2016 r. w Warszawie odbył się XI Krajowy Zjazd Radców Prawnych. Obrady Zjazdu zdominowały problemy związane z aktualną sytuacją Samorządu Radców Prawnych.
     Zjazd podjął w szczególności uchwałę w sprawie wytycznych działania samorządu radców prawnych na lata 2016 – 2020. Zjazd dokonał również zmian w uchwale w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu.
     Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych został wybrany r. pr. Maciej Bobrowicz, który pełnił już tą funkcję w latach 2007 - 2013, członek OIRP w Zielonej Górze.
    
    W XI Krajowym Zjeździe Radców Prawnych uczestniczyło 16 wybranych na ostatnim Zgromadzeniu OIRP w Łodzi Delegatów naszej Izby, przedstawiciel Aplikantów oraz, z racji pełnionych funkcji, członkowie organów samorządu szczebla krajowego nie będący delegatami.

     Z satysfakcją, a zarazem w poczuciu dużego zobowiązania wobec całego środowiska radców prawnych i aplikantów radcowskich, informuję, że wszyscy zgłoszeni przez delegację OIRP w Łodzi kandydaci naszej Izby do organów w Krajowej Izbie Radców Prawnych X kadencji (2016 – 2020) uzyskali mandaty:
-    r. pr. Andrzej Domański i r. pr. Mieczysław Humka na kolejną kadencję zostali wybrani w skład Krajowej Rady Radców Prawnych;
-    r. pr. Halina Chrzanowska na kolejną kadencję została wybrana w skład Wyższej Komisji Rewizyjnej;
-    r. pr. Magdalena Śniegula na kolejną kadencję została wybrana w skład Wyższego Sądu Dyscyplinarnego;
-    r. pr. Wojciech Płóciennik został wybrany w skład Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

     Koleżankom i Kolegom serdecznie gratuluję i życzę sukcesów oraz satysfakcji w pełnieniu funkcji i wykonywaniu nowych zadań.

     Delegaci łódzkiej Izby aktywnie włączyli się również w prace Zjazdu, wchodząc w skład wszystkich Komisji:
-    r. pr. Jacek Wawrzynkiewicz był członkiem Komisji Mandatowej,
-    r. pr. Przemysław Zawalski był członkiem Komisji Wyborczej,
-    r. pr. Antoni Krzemieniewski był członkiem Komisji Skrutacyjnej,
-    r. pr. Marek Pilc był członkiem Komisji Uchwał i Wniosków.

      Aplikant radcowska Dominika Pacholska wchodziła w skład pocztu sztandarowego Zjazdu.

      Chciałbym w tym miejscu złożyć serdeczne podziękowania wszystkim Koleżankom i Kolegom z naszej Izby uczestniczącym w XI Krajowym Zjeździe Radców Prawnych.

      Serdeczne podziękowania składam Przedstawicielom OIRP w Łodzi w krajowych organach Samorządu w kadencji 2013 – 2016: Ewie Stompor – Nowickiej – Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych, przewodniczącej Komitetu Stałego ds. Aplikacji i p.o. przewodniczącej Komisji ds. Aplikacji Krajowej Rady Radców Prawnych; Andrzejowi Domańskiemu – członkowi Krajowej Rady Radców Prawnych, kierownikowi Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych Krajowej Rady Radców Prawnych; Mieczysławowi Humce – członkowi Krajowej Rady Radców Prawnych, przewodniczącemu Kapituły Funduszu Seniora; Halinie Chrzanowskiej – Zastępcy Przewodniczącej Wyższej Komisji Rewizyjnej; Magdalenie Śnieguli – Zastępcy Przewodniczącego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i członkowi Komisji Wykonywania Zawodu Krajowej Rady Radców Prawnych; Bronisławowi Kachnikiewiczowi – Zastępcy Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego; Lechowi Witkowskiemu i Grzegorzowi Rajczakowi – członkom Komitetu Stałego ds. Aplikacji Krajowej Rady Radców Prawnych; Przemysławowi Zawalskiemu – członkowi Komitetu Stałego ds. Zagranicznych Krajowej Rady Radców Prawnych; dr Małgorzacie Wysoczyńskiej – członkowi Komisji Etyki Krajowej Rady Radców Prawnych w latach 2014 – 2015; dr Marcinowi Górskiemu – członkowi Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych; Antoniemu Krzemieniewskiemu i Krzysztofowi Wójcikowi – członkom Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego i Nowych Technologii Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Robertowi Czapnikowi – członkowi Krajowego Zespołu Wizytatorów Krajowej Rady Radców Prawnych.   

                                
Grzegorz Wyszogrodzki                
Dziekan Rady                      

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi