Uchwała Nr 7/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 19 marca 2020 roku

Okręgowa Komisja Wyborcza OIRP w Łodzi w składzie: r.pr. Paweł Walter – Przewodniczący oraz Członkowie: r.pr. Edyta Cywińska, r.pr. Edward Lesiak, r.pr. Marta Olejniczak, r.pr. Justyna Wiatr, podjęła, przy 5 głosach za podjęciem uchwały, 0 głosach przeciwko podjęciu uchwały i 0 głosach wstrzymujących się, uchwałę w brzmieniu: 

Uchwała Nr   7 /2020
Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia  19 marca 2020 roku 
w sprawie przesunięcia terminów zebrań zwoływanych dla poszczególnych rejonów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi         

           Na  podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 75 t.j.), § 18 ust. 2, § 20 oraz § 23 ust. 1. pkt 3) uchwały Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 roku w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu, w wyniku ogłoszenia w dniu 13 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a w konsekwencji ograniczeniem możliwości zwoływania zebrań i zgromadzeń oraz w trosce o prawidłowe przeprowadzenie zgromadzenia wyborczego, Okręgowa Komisja Wyborcza Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, postanawia:

§ 1

Zwrócić się do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi o zmianę terminów zebrań zwoływanych dla poszczególnych rejonów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi oraz terminu zgromadzenia z uwagi na niemożność przeprowadzenia ich w terminach wynikających z uchwały nr 1362/X/2020 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 27 stycznia 2020 r.

  § 2

Uznać, że dokonane zgłoszenia kandydatów na Delegatów na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi XI Kadencji zachowują ważność, zgodnie z uchwałą nr 6/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 19 marca 2020 r.

§ 3

Uchwałę podjęto w formie głosowania elektronicznego.

§ 4

Poinformować o treści niniejszej uchwały komunikatem na stronie internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi www.oirplodz.pl

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.