Termin zgłaszania kandydatów na zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi

Prezydium Rady informuje, że zgodnie z treścią uchwały nr 539/X/2017 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, podjętą w dniu 23 października 2017 roku, termin zgłaszania kandydatów na zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych  w Łodzi został wyznaczony na dzień 30 listopada 2017 roku. W przypadkach niecierpiących zwłoki, na pisemny wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi w Łodzi uprawniona jest do wyboru zastępców przed upływem powyższego terminu, nie wcześniej jednak niż po upływie jednego miesiąca od dnia podjęcia uchwały.

W myśl § 33 ust. 5 uchwały nr 98/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 roku w sprawie zasad działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, rzeczników dyscyplinarnych, a także ich zastępców oraz trybu i sposobu wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców rzeczników dyscyplinarnych zgłoszeń kandydatów dokonuje się za pośrednictwem Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi w Łodzi. Kandydat na zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego powinien wykonywać zawód radcy prawnego nieprzerwanie od co najmniej 3 lat w okresie bezpośrednio poprzedzającym termin zgłoszenia jego kandydatury. Do zgłoszenia powinny być załączone: oświadczenia kandydata o spełnieniu warunku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oraz jego zgoda na kandydowanie.