Szanowni Państwo Radcowie Prawni i Aplikanci Radcowscy,

    w dniu 20 lipca 2017r. Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych wystosowało Apel do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zastosowanie instytucji weta ustawodawczego wobec uchwalonych w ostatnich dniach zmianach ustaw: prawo o ustroju sądów powszechnych, o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o Sądzie Najwyższym. Ustawy te w istotny sposób rzutują na ustrój Rzeczypospolitej Polskiej. Budzą także zastrzeżenia co do ich zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

     Przypomnieć trzeba, że w dniu 18 lipca 2017r. Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych przyjął Stanowisko dotyczące poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 1727), w którego konkluzji wskazano na niezgodności z art. 10 ust. 1 i art. 173 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prowadzące do naruszenia gwarantowanej powyższymi przepisami ustawy zasadniczej fundamentalnej zasady ustrojowej, zgodnie z którą sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Stanowisko to zostało złożone na ręce Marszałków Sejmu i Senatu oraz opublikowane w dniu 19 lipca 2017r. w Dzienniku „Rzeczpospolita.” 

     Na dzień 26 lipca 2017r. zwołane zostało nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych. 

  Pierwsze stanowisko Samorządu Radców Prawnych w sprawie projektowanych zmian funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości wyrażone zostało w Uchwale Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych podjętej w dniu 13 lipca 2017r.

     Dokumenty są dostępne na stronie internetowej oraz na profilu na facebooku Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi oraz na stronie Krajowej Izby Radców Prawnych. 

     Na kolumnach Sądu Najwyższego widnieją rzymskie paremie:
    „Libertas inaesttimabilis res Est (D.50.17.106) – Wolność jest rzeczą bezcenną,”
    „Qui non facit quod facere debet, videtur facere adversarus ea, quia non facit (D.50.17.23)
– Jeżeli ktoś nie czyni tego, co czynić powinien – uważa się, że czyni przeciwnie, ponieważ nie czyni”.
 

     Pamiętamy o nich. Łączymy się w Łańcuchach Światła. Rozmawiamy o tym co się dzieje i co budzi nasz niepokój, z nadzieją na potrzebne spokój, mądrość, rozwagę i rzeczową dyskusję o potrzebnych zmianach. W poczuciu obywatelskiej powinności i szanując rotę złożonego przez każdego z nas ślubowania.    

Grzegorz Wyszogrodzki
Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi