Stanowisko Prezydium KRRP z 16 marca 2020 r.

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne obywateli oraz bezpieczeństwo funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, zwraca się do organów ustawodawczych oraz organów wykonawczych Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie w trybie pilnym zmian ustawowych pozwalających na zachowanie ładu w działalności wymiaru sprawiedliwości, w tym w szczególności zmian dotyczących obrońców i pełnomocników profesjonalnych reprezentujących klientów, a pozwalających zachować porządek prawny i pełne bezpieczeństwo prawne obywateli Rzeczypospolitej, w warunkach obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego związanego z pandemią wirusa SARS-CoV-2.

Postuluje się, by w okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, aż do dnia ogłoszenia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego, zawieszeniu z mocy prawa uległ bieg terminów procesowych (ustawowych) i sądowych. Przedmiotowe zawieszenie dotyczyłoby postępowań sądowych i administracyjnych, także w zakresie zawieszenia biegu terminów doręczenia korespondencji.

Postuluje się ponadto objęcie systemem pomocy finansowej Państwa osób dotkniętych skutkami wynikającymi ze stanu zagrożenia epidemicznego związanego z pandemią wirusa SARS-CoV-2 – w tym także radców prawnych. Pomoc taka musi mieć wieloraką strukturę, począwszy od ulg/odroczeń w zakresie obowiązków regulowania należności publicznych, przyznawania zaliczek na koszty zastępstwa procesowego spraw prowadzonych z urzędu lub możliwości bezgotówkowego regulowania tymi zaliczkami należności publicznoprawnych pełnomocników profesjonalnych wobec Państwa.

Istniejąca sytuacja wymaga również uelastycznienia form kontaktów z sądami i urzędami w postępowaniach sądowych i administracyjnych poprzez możliwie w największym zakresie wykonywania usług/pracy w formie zdalnej (email, telefon), przy zachowaniu najwyższych możliwych standardów świadczenia pomocy prawnej.

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych deklaruje najdalej idącą współpracę w zakresie przygotowania projektów postulowanych zmian przepisów prawa.