OCHRONA PRAW I WOLNOŚCI PRZED ETPCz KONFERENCJA oraz WARSZTATY ZE SKARGI - INFORMACJE O WYDARZENIU, PROGRAM I BIOGRAMY PRELEGENTÓW

OCHRONA PRAW I WOLNOŚCI PRZED ETPCz KONFERENCJA oraz WARSZTATY ZE SKARGI
PROTECTION OF HUMAN RIGHTS & FREEDOMS BEFORE the ECtHR  CONFERENCE and WORKSHOPS (information in English is also available below)"

KOMISJA PRAW CZŁOWIEKA RADY OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI MA PRZYJEMNOŚĆ ZAPROSIĆ NA NADCHODZĄCE WYDARZENIE KONFERENCYJNO-WARSZTATOWE w dniach 12-13 października 2018.

Zachęcamy do zapoznania się z dostępnym już szczegółowym PROGRAMEM oraz BIOGRAMAMI PRELEGNTÓW, a zapraszamy Koleżanki i Kolegów Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich na wydarzenie wyjątkowe. Po pierwsze dlatego, że rok 2018 to rok 25-lecia przystąpienia przez Polskę do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPCz) oraz uznania prawa do skargi indywidualnej i kompetencji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz) we wszystkich sprawach dotyczących wykładni i stosowania Konwencji. Po drugie, także dlatego, że swój udział w wydarzeniu zadeklarowali wybitni eksperci i trenerzy z tematyki praw człowieka.
Jak Praw Człowieka bronić zawodowo, tym razem więc w bardzo ważnym dla profesjonalnego pełnomocnika międzynarodowym kontekście:

 • Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, 
 • standardów ochrony tych praw w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,
 • wykonywania wyroków ETPCz i wpływu jego orzecznictwa na krajowy system prawny,
 • oraz praktyki i procedury działania pełnomocnika w imieniu zastępowanej Strony przed ETPCz,

a także WARSZTATY związane ze skargą do Trybunału !

ZACZYNAMY KONFERENCYJNIE W PIĄTEK 12 PAŹDZIERNIKA O 15.00 A PRZED NAMI NASTĘPUJĄCE WYSTĄPIENIA:

 1. R.pr. Magdaleny Witkowskiej (Przewodniczącej Komisja Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych):Działania międzynarodowe samorządu radcowskiego na rzecz Praw Człowieka oraz potrzeba ochrony prawników i wolności wykonywania zawodu – m.in. projekt Konwencji Rady Europy o  zawodzie prawnika
 2. R.pr. Justyny Chrzanowskiej (Członkini Komisja Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych iPełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych ds. postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka): Polska w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – bilans zagadnień prawnych rozstrzygniętych przez ETPCz roku 2017 i stan wykonywania wyroków Trybunału. 
 3. Adw., Prof. dr hab. Jacka Skrzydło (Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków MiędzynarodowychWPiA UŁ): Wpływ orzecznictwa ETPCz na porządek prawny państw członkowskich Rady Europy.
 4. R.pr. dr Anny Głogowskiej-Balcerzak (Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych WPiA UŁ i Dyrektorki Łódzkiego Oddziału Centrum Praw Kobiet): Standardy przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej na gruncie EKPCz.
 5. Adw. Marcina Mrowickiego (Głównego specjalisty w Zespole Prawa Karnego w Biurze Rzecznika Praw  Obywatelskich, w latach 2012-2016 pracownika w Kancelarii Europejskiego Trybunału  Praw Człowieka): Specyfika działania pełnomocnika w kontekście procedury postępowania przed ETPCz.

NATOMIAST W SOBOTĘ 13 PAŹDZIERNIKA W GODZINACH 9.00 - 16.15 WARSZTATY DLA RADCÓW PRAWNYCH ZE SKARGI DO EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA, A W PROGRAMIE:

 • dopuszczalność skargi do ETPCz oraz uwagi formalne i praktyczne dotyczące składania formularza skargi z R.PR. AGATĄ BZDYŃ
 • praca z kazusem z tematyki błędów medycznych w związku z art. 2 oraz art. 8 Europejskiej Konwencji  Praw  Człowieka z R.PR. MAGDALENĄ MIERZEWSKĄ-KRZYŻANOWSKĄ 

WARSZTAT odbędzie się w oparciu o przygotowane wcześniej i udostępnione przez Panią Mecenas Mierzewską-Krzyżanowską materiały wraz z bazową prezentacją.

Za udział w części konferencyjnej 12 października radcowie prawni otrzymają 5 punktów szkoleniowych, natomiast za udział warsztatach 13 października - 16 punktów.
Udział ma charakter otwarty i bezpłatny, jednak z uwagi na fakt, że sobotnie warsztaty przewidziane są dla maksymalnie 35 uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo udziału będą mieć radcowie prawni z OIRP w Łodzi. 
Prosimy zainteresowanych wydarzeniem Koleżanki i Kolegów o zgłaszanie uczestnictwa na adres e-mail: ewa.kawczynska@oirplodz.pl do dnia 12 września 2018 roku wraz ze sprecyzowaniem czy chcieliby Państwo wziąć udział w części konferencyjnej, w warsztatach czy też w obu częściach wydarzenia.
Zapraszamy serdecznie także do śledzenia informacji na Facebooku Izby, gdzie również na bieżąco będziemy przekazywać szczegóły dotyczące wydarzenia oraz przedstawiać bliżej osoby prowadzące warsztaty i prelegentów !


Komisja Praw Człowieka Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.
 

HUMAN RIGHTS COMMISSION OF LODZ (ŁÓDŹ) BAR ASSOCIATION OF ATTORNEYS AT LAW IS PLEASED TO INFORM ABOUT OUR UPCOMING EVENT TAKING PLACE IN LODZ, 12-13 October, 2018.

We encourage you to familiarize with the already available detailed PROGRAM and BIOGRAMS OF PRELEGENTS and we are happy to invite our Colleagues Attorneys at Law and Attorneys at Law trainees to a very special event - first, because 2018 is a year of 25th anniversary of the ratification of the European Convention on Human Rights (ECHR) and the acceptance of the European Court of Human Rights’(ECtHR) jurisdiction by Poland, second, because keynote experts on protection of Human Rights, also with professional experience in work in the ECtHR and representing before the Court as well as excellent trainers are to give their presentations and work with us during workshops.

In general, our core topics will be connected with lawyers’- Human Rights defenders’ challenges in relation to:

 • applying the ECHR, 
 • standards of Human Rights protection in the ECtHR’s case law,
 • execution of judgements of the ECtHR and the influence of the Court case law on domestic legal system, 
 • representing Clients before the ECtHR – remarks from procedural and practical point of view, 

and we are organising also WORKSHOPS regarding applying to the ECtHR!

WE START THE CONFERENCE ON 12 OCTOBER (FRIDAY), 15:00 WITH PRESENTATIONS AS FOLLOWS:
Attorney at Law Magdalena Witkowska (President of the Human Rights Committee of National Council of Attorneys at Law):
International actions of the Bar supporting Human Rights’ protection and the necessity of the Convention on Profession of a Lawyer, the draft of which is being prepared by the Council of Europe. 

 1. Attorney at Law Justyna Chrzanowska (Member of the Human Rights Committee of National Council of Attorneys at Law and Plenipotentiary of the Minister of the Foreign Affairs for cases and procedures before the ECtHR): Poland in the legal system of the ECHR – a summary of legal issues in applications on which ECtHR decided in 2017, and the state of their execution. 
 2. Advocate, Prof. dr hab. Jackek Skrzydło (Department of Public International Law and International Relations of the University of Lodz): The practical significance and influence of the ECtHR case law on the domestic legal systems of the Member States of the Council of Europe. 
 3. Attorney at Law, PhD Anna Głogowska-Balcerzak (Department of Public International Law and International Relations of the University of Lodz and Director of Lodz Department of Center for Women’s Rights): Stardards of prevention of violence against women and domestic violence on the basis of the ECHR.
 4. Advocate Marcin Mrowicki (Chief specialist in the Criminal Law Department in the Office of the Polish Commissioner for Human Rights, in the years 2012-2016 an employee of the Registry of the ECtHR): Specificity of representing Clients in the procedure before the ECtHR.

AND NEXT, ON SATURDAY, 13 OCTOBER, 9:00-16:15 - WORKSHOPS CONNECTED WITH APPLICATION TO THE ECtHR WITH FOLLOWING AGENDA:

 • FORMAL AND PRACTICAL ASPECTS OF ADMISSIBILITY CRITERIA WHEN APPLYING TO THE ECtHR AND OF THE APPLICATION FORM WITH ATTORNEY AT LAW AGATA BZDYŃ WHO ALSO WORKED FOR THE REGISTRY OF THE ECTHR,
 • CASE STUDY DEVOTED TO DAMAGES IN MEDICAL MALPRACTICE CASES IN RELATION TO ART. 2 AND 8 OF THE ECHR ON THE BASIS OF PREVIOUSLY PREPARED PRESENTATION AND MATERIALS, WITH THE ATTORNEY AT LAW MAGDALENA MIERZEWSKA-KRZYŻANOWSKA HAVING A PARTICULARLY EXTENSIVE EXPERIENCE IN HUMAN RIGHTS FIELD ALSO RESULTING FROM WORK FOR THE ECtHR.

LANGUAGE: POLISH*
PARTICIPATION IS FREE FROM CONFERENCE FEE / REGISTRATION SHOULD BE DONE BY 12.09.2018. WORKSHOPS ARE LIMITED FOR MAXIUMUM 35 PARTICIPANTS - Applications will be accepted on a first come, first served basis, and Members od Lodz Bar Association are given the first priority, because the project is also a part of professional training Bar’s programme.
Please follow our Lodz Bar Association’s Facebook Fan Page https://www.facebook.com/oirplodz/ where we are going to post more details about the event, speakers and the agenda.
* LAWYERS FROM ABROAD, FOREIGN: BAR ASSOCIATIONS’, THEIR COMMISSIONS’ REPRESENTATIVES and NGOs who would like to learn more about the activity, projects and events of the Human Rights Commission of Lodz Bar Association or discuss our possible cooperation, please contact us directly: komisja.prawczlowieka@oirplodz.pl with CC to Vice-President of the Commission - Attorney at Law Anna Kaczyńska: biuro@kancelaria-kaczynska.pl.