Nieodpłatne mediacje - informacja dla radców prawnych

Szanowni Państwo,

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, informujemy, iż nowelizacja rozszerzyła zakres przedmiotowy nieodpłatnej pomocy prawnej o nieodpłatną mediację. Od 1 stycznia 2020 roku nieodpłatna mediacja realizowana obligatoryjnie będzie w każdym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Uwzględniając powyższe, zwracamy się do radców prawnych zainteresowanych prowadzeniem nieodpłatnej mediacji z prośbą o zgłaszanie się w celu wpisania na listę mediatorów.

Przypominamy, że zgodnie z art. 4a wyżej wskazanej ustawy mediatorem może być osoba wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, lub wpisana na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego.