Nieodpłatna pomoc prawna dla cudzoziemców

Informujemy, że zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2003 o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity - Dz.U. z 2016 r., poz. 1836 z późn. zm.) cudzoziemcowi wnioskującemu o przyznanie ochrony międzynarodowej oraz cudzoziemcowi, którego pozbawia się tej ochrony przysługuje nieodpłatna pomoc prawna  w ramach postępowań odwoławczych i polega na sporządzeniu odwołania od decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz działaniu w charakterze pełnomocnika strony w postępowaniu przed organem drugiej instancji. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego wpisane na listę prowadzoną przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie powołanej ustawy.

            Radcowie prawni zainteresowani udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w ustawie proszeni są o przesłanie w terminie do dnia 28 listopada 2017 r. na adres: Okręgowa Izby Radców Prawnych w Łodzi, 90-324 Łódź, ul. Tylna 14,  pisemnej deklaracji gotowości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom.

            W przypadku zadeklarowania przez zainteresowanych radców prawnych gotowości  udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi zawrze w terminie do dnia 30 listopada 2017 r. stosowne porozumienie z Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców, wskazując następnie radców prawnych deklarujących gotowość udzielania pomocy.