Ogłoszenie o możliwości ubiegania się o nominację Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na stanowisko SĘDZIEGO TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

MINISTER DO SPRAW UNII EUROPEJSKIEJ informuje o możliwości ubiegania się o nominację Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na stanowisko SĘDZIEGO TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ.

Kandydaci na powyższe stanowisko powinni spełniać następujące wymagania:

 1. posiadać obywatelstwo polskie;
 2. korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 3. być nieskazitelnego charakteru;
 4. mieć ukończone wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskany tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Polsce;
 5. przez co najmniej 10 lat: pracować na stanowisku sędziego lub prokuratora lub wykonywać zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza lub pracować na stanowisku prezesa, wiceprezesa, starszego radcy lub radcy w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa; wymóg ten nie dotyczy osób, które mają tytuł naukowy profesora albo stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych;
 6. biegle posługiwać się trzema językami urzędowymi Unii Europejskiej, w tym językiem polskim i francuskim.

Zainteresowane osoby proszone są o złożenie życiorysu i listu motywacyjnego wraz z następującymi dokumentami:

 • kopia dowodu osobistego lub paszportu;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw obywatelskich;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w pkt 4 i 5;
 • oświadczenia kandydata o zaprzestaniu działalności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw wyłaniania kandydatów na urząd sędziego i urząd rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz urząd sędziego Sądu Unii Europejskiej (M.P. poz. 592) (wzory oświadczeń są również dostępne na stronie podmiotowej BIP KPRM).

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie pisemnych zgłoszeń listem poleconym na adres:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Departament Prawa Unii Europejskiej

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

z dopiskiem: „Sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – KONKURS”, w terminie do dnia 19 lipca 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Wszelkie wyjaśnienia w sprawie zgłaszania kandydatur można uzyskać w Departamencie Prawa Unii Europejskiej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (adres jak powyżej), tel.: +48 22 694 75 62, e-mail: pelnomocnik.tsue@kprm.gov.pl

Całość ogłoszenia dostępna pod linkiem https://www.gov.pl/web/premier/ogloszenie-o-rozpoczeciu-procedury-wylaniania-kandydatow-na-urzad-sedziego-i-urzad-rzecznika-generalnego-trybunalu-sprawiedliwosci-unii-europejskiej-oraz-urzad-sedziego-sadu-unii-europejskiej