Klauzula informacyjna RODO

Obowiązek informacyjny dla radców prawych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „Rozporządzenie” informujemy, iż:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi przy ul. Tylnej 14, 90-324 Łódź; tel.: 042 673-41-05; e-mail: oirp@oirplodz.pl; („OIRP”).
2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: dane.osobowe@oirplodz.pl
3. Dane osobowe radców prawnych wpisanych na listę radców prowadzoną przez OIRP oraz osób składających wniosek o wpis na listę radców prawnych przetwarzane są w związku z prowadzeniem przez OIRP listy radców prawnych, w celu zapewnienia warunków do wykonywania ustawowych zadań radców prawnych oraz w celu nadzoru nad należytym wykonywaniem przez radców prawnych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne ciążące na OIRP, na podstawie przepisów ustawy
z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U.2020.75 t.j.) w związku z art. 6 ust. 1 pkt. c) Rozporządzenia.
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, ich niepodanie skutkuje odmową wpisu na listę radców prawnych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zapewnienia osobie, której dane dotyczą realizacji uprawnień wynikających z ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U.2020.75 t.j.).
6. Dane osobowe zostaną udostępnione do:
– Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i Ministerstwa Sprawiedliwości,
– towarzystwa ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczenia radcy prawnego od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu zawodu,
– sądów, których obszar właściwości obejmuje zasięg terytorialny OIRP.
7. Dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska zostaną podane do publicznej wiadomości, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej OIRP informacji o złożonych wnioskach o wpis na listę radców prawnych. Ogłoszenie będzie dostępne przez 14 dni od dnia zamieszczenia.
8. Lista radców prawnych obejmująca imię i nazwisko oraz numer wpisu jest udostępniana na stronie internetowej OIRP (www.oirplodz.pl).
9. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W celu realizacji powyższych uprawnień należy skontaktować się z OIRP, korzystając z danych teleadresowych, wskazanych w pkt. 1.
10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
11. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.