Informacja dla osób przystępujących do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w 2021 r.

Ogłoszenie Ministra Sprawiedliwości o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską wyznaczonym na dzień 25 września 2021. (sobota)

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-egzaminie-wstepnym-na-aplikacje-radcowska-w-2021-r

Uprzejmie informujemy, że wnioski o przystąpienie do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską można składać osobiście w Biurze Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, ul. Tylna 14, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00.00-16.00, w terminie do dnia 11 sierpnia 2021r. Złożenie wniosku powinno być poprzedzone elektroniczną rejestracją.

https://ewnar.kirp.pl/rekrutacja/rekrutacja/info

Rejestracja on-line nie zwalnia od złożenia wszystkich wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie do dnia 11 sierpnia 2021 r.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego ( wydruk z extranetu kandydatów ).
2. Kwestionariusz osobowy ( wydruk z extranetu kandydatów).
3. Podpisany życiorys ( w formie CV lub tradycyjnej -opisowej).
4. Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego.
5. Zamiast dokumentów o których mowa w pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (do dnia 18 września 2021r. ) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego.
6. Oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny.
7. Trzy zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych
8. Odpis skrócony aktu małżeństwa- kopia ( tylko w przypadku zmiany nazwiska po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych )

Informacja dla kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi
Na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną, złożony wraz ze zgłoszeniem o przystąpieniu do egzaminu wstępnego, czas na rozwiązanie zestawu pytań testowych zostaje wydłużony o połowę.

Do wniosku załącza się:
1) kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.) w okresie przeprowadzania egzaminu;
2) zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na charakter niepełnosprawności stwierdzające wynikające z niepełnosprawności trudności w dokonywaniu w toku egzaminu wstępnego czynności technicznych, takich jak:
a) odczytywanie tekstu,
b) udzielenie odpowiedzi na pytanie testowe na karcie odpowiedzi;
3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1 i 2, dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów związanych z procedurą naboru na aplikację radcowską.

Opłaty
Opłata za egzamin wstępny wynosi 1 125 zł; słownie : ( jeden tysiąc sto dwadzieścia pięć złotych)
Opłaty należy dokonać na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „ Imię i nazwisko kandydata-opłata za egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2021″

UWAGA! Dokument przelewu powinien być dokumentem potwierdzającym dokonanie przelewu, a nie jego przyjęciem do realizacji

Terminy
Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpienie do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską upływa w dniu 11 sierpnia 2021r. Termin nie podlega przywróceniu. dzień 18 września 2021 r. – jest ostatecznym terminem do złożenia dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego.

Ważnie informacje

1. Do korzystania z systemu rekrutacji zalecamy użycie przeglądarki Mozilla Firefox
w najnowszej wersji. Używanie przeglądarki Internet Explorer może sygnalizować błędy przy próbie wydruku dokumentów. Przeglądarkę można pobrać ze strony www.mozilla-europe.org/pl
2. Jeżeli wystąpią problemy z wygenerowaniem kwestionariusza lub wniosku, prosimy o sprawdzenie, czy w systemie został zainstalowany program Adobe Reader. Można go pobrać ze strony: get.adobe.com/pl/reader
3. W przypadku trudności z zalogowaniem do extranetu prosimy o sprawdzenie, czy dane w polu login oraz hasło zostały wprowadzone poprawnie ( uwaga na duże i małe litery) oraz czy nie zostały dodane dodatkowo żadne znaki ( np. spacja).

Dodatkowe informacji w sprawie egzaminu wstępnego na aplikację radcowską można uzyskać pod nr telefonu: (42) 673 41 05 wew. 20 lub 26
e-mail: oirp@oirplodz.pl
ewa.kawczynska@oirplodz.pl