Informacja w sprawie składania wniosków o wpis na listę radców prawnych, po egzaminie radcowskim w 2019 r.

Informacja w sprawie składania wniosków o wpis na listę radców prawnych po egzaminie radcowskim w 2019 r.

Osoby, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu radcowskiego w 2019 r., mogą składać wnioski o wpis na listę radców prawnych w terminie do dnia 16 maja 2019 r. w Dziale Aplikacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, przy ul. Tylnej 14. Informujemy, że posiedzenie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, podczas którego rozpatrywane będą wnioski o wpis na listę radców prawnych, odbędzie się w dniu 20 maja 2019 r.

 

Osoby wnoszące o wpis po ukończonej aplikacji radcowskiej obowiązane są dołączyć do wniosku (załącznik 1) następujące dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy (załącznik 5),
 2. aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego; UWAGA: wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego ,,Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (załącznik 3),
 4. dowód wniesienia opłaty w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną w łącznej wysokości 60 % minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 1350,00 zł (opłatę należy wnieść na konto Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi nr 42 1240 3031 1111 0000 3426 6485),
 5. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz.U. z 2017. poz. 2186) albo informację, o której mowa w art. 7 tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

 

Osoby wnoszące o wpis na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2115 z późn. zm.) obowiązane są dołączyć do wniosku (załącznik 2) następujące dokumenty:

 1. oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych lub urzędowo poświadczona kopia dokumentu,
 2. aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego; UWAGA: wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego ,,Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem,
 3. oświadczenie o dotychczas toczących się postępowaniach karnych i dyscyplinarnych, zakończonych lub będących w toku (załącznik 4),
 4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (załącznik 3),
 5. dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych - w łącznej wysokości 100 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 2250,00 zł (opłatę należy wnieść na konto Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi nr 42 1240 3031 1111 0000 3426 6485),
 6. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz.U. z 2017. poz. 2186) albo informację, o której mowa w art. 7 tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,