Egzamin radcowski - ważny komunikat

KOMUNIKAT

Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej i Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej Nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Łodzi

W związku z zagrożeniem wirusem SARS-Co V-2 (koronawirusem) zalecamy osobom dopuszczonym do egzaminu radcowskiego w 2020 r. powstrzymanie się od przebywania w miejscach stanowiących potencjalną możliwość zarażenia się wirusem SARS-Co V-2 oraz dokonanie przez każdą z osób przystępujących do egzaminu realnej oceny swego stanu zdrowia w pierwszym i kolejnych dniach tego egzaminu, tak, by na egzamin w każdym z tych dni nie zgłaszały się osoby chore.

Zalecamy osobom przystępującym do egzaminu radcowskiego zaopatrzenie się na użytek własny w środki antybakteryjne, takich jak płyny antybakteryjne, żele do dezynfekcji rąk, itp.

Informujemy, że firmy sprzątające sale egzaminacyjne i pomieszczenia do nich przylegające zostały zobowiązane do szczególnie dokładnego sprzątania sal egzaminacyjnych po każdym dniu egzaminu, z użyciem środków dezynfekujących, a także blatów stołów i klawiatur na stanowiskach komputerowych.

Pani Dyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwości pismem z dnia 6 marca br. poinformowała, że w chwili obecnej brak jest podstaw prawnych do zmiany terminu egzaminu radcowskiego wyznaczonego przez Ministra Sprawiedliwości na podstawie art. 361 ust. 9 ustawy o radcach prawnych. Trudno jest jednak przewidzieć, jaki będzie stan zagrożenia wirusem SARS-Co V-2 za trzy tygodnie, tj. w wyznaczonym terminie przeprowadzenia egzaminu, czyli w dniach 24-27 marca br. Nie można wykluczyć, że w przypadku zaistnienia zagrożenia wirusem na danym obszarze naszego kraju i wydania przez wojewodę stosownych poleceń nie będzie możliwe przeprowadzenie egzaminu na obszarze właściwości komisji egzaminacyjnych na danym obszarze. W razie zaistnienia przeszkody uniemożliwiającej przeprowadzenie egzaminu przez Komisje Egzaminacyjne w wyznaczonym terminie, stosownie do treści art. 361 ust. 10 ustawy o radcach prawnych, Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Radców Prawnych wyznaczy dodatkowy termin przeprowadzenia egzaminu przez każdą z dwóch Komisji Egzaminacyjnych.

  Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej       Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej Nr 2

do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego     do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego        

                   z siedzibą w Łodzi                                           w 2020 r. z siedzibą w Łodzi    

               SSA Sławomir Lerman                                SSA w st. spocz. dr Jolanta Grzegorczyk