"Dogmatyczno - prawne aspekty mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów - teoria i praktyka" - konferencja