Szkolenia OIRP – IV kwartał 2019 r.

Szkolenia OIRP – IV kwartał 2019 r.

 

3 października 2019r. godzina 17.00

SSR Piotr Chańko - Koncentracja materiału dowodowego według nowelizacji k.p.c. z dnia 4 lipca 2019 roku

- ewolucja postępowania dowodowego w procedurze cywilnej,

- posiedzenia przygotowawcze,

- plan rozprawy,

- prekluzja zarzutów procesowych i materialnoprawnych,

- postępowanie dowodowe w sprawach, w których nie sporządzono planu rozprawy.

 

10 października 2019r. godzina 17.00

r. pr. Dorota Garstka - „Stosowanie w praktyce Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) nr 650/2012 dotyczącego transgranicznych postępowań spadkowych - na bazie orzecznictwa Trybunału i przykładów z praktyki”

 

26 października 2019 r. – Sobota g.10.00-16.00,

Szkolenie odpłatne 100 zł, szkolenie odbędzie się poza siedzibą Izby w auli A1 Wydziału Filologicznego UŁ, ul. Pomorska 171/173 (dostępny będzie parking oraz szatnia).

SSN Helena Ciepła – Procedura cywilna po nowelizacji.

Zasadnicze zmiany przepisów kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzone ustawą z dnia 4 lipca 2019r. (Dz.U.2019, poz.1469) : Nr druku sejmowego : 3137

1/ Możliwość nagrywania dźwięku z rozprawy

2/ Weryfikacja wartości przedmiotu sporu (art.25 k.p.c.)

3/ Właściwość miejscowa sądu (art.34- 451).

4/ Podstawy wyłączenia sędziego

5/ Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w postępowaniu apelacyjnym 

6/ Obowiązek wnoszenia pism na urzędowych formularzach

7/ Doręczenia elektroniczne

8/ Ustne uzasadnienie orzeczenia

9/ Przesłanki wydania wyroku zaocznego

10/ Zwiększenie dyskrecjonalnej władzy sędziego (art.1911 k.p.c

11/ Zwiększony formalizm postępowania ( np.  art.1301a,2a , 1861,  2031 , 2055

12/  Brak obowiązku sporządzenia uzasadnienia

13/ Obligatoryjne postępowanie przygotowawcze przed postępowaniem rozpoznawczym (art. 2051.  –2058 k.p.c.). 

14/ Plan rozprawy

15/ Postępowanie między instancyjne

16/ Powrót do odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych

17/ Ograniczenie dowodu ze świadków

18/  Prekluzja dowodowa

19/ Niemożliwość zgłaszania nowych roszczeń

20/ Możliwość rozpoznania sprawy w zwykłym postępowaniu

21/ Zawarcie umowy dowodowej

22/ Inne postępowania odrębne

23/ Koszty

 

31 października 2019r.  godzina 17.00

SSR Piotr Chańko - Postępowanie w sprawach gospodarczych według nowelizacji k.p.c. z dnia
4 lipca 2019 roku

- nowa regulacja postępowania gospodarczego,

- najważniejsze odmienności procedury gospodarczej,

- wpływ narzędzi informatycznych na szybkość postępowania,

- postępowanie upominawcze i nakazowe,

- zażalenia poziome w Sądzie I instancji.

 

21 listopada 2019 r.  godzina 17.00

Radca Prawny Jarosław Stasiak – zmiany w u.k.s.c. i kpc wynikające z nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego.