Podsumowanie kilkumiesięcznego obowiązywania „nowej” procedury cywilnej - szkolenie

Szanowni Państwo,

w imieniu Rady OIRP serdecznie zapraszam do uczestnictwa w szkoleniu organizowanym w Łodzi lecz poza siedzibą Izby pt. Podsumowanie kilkumiesięcznego obowiązywania „nowej” procedury cywilnej  ze szczególnym uwzględnieniem roli pełnomocnika procesowego i postępowania gospodarczego (szkolenie podczas ostatniej godziny będzie prowadzone w formie pytań do prowadzącej). Szkolenie kierowane jest do członków Izby w pierwszej kolejności. W braku zapełnienia miejsc przez radców prawnych z łódzkiej Izby, zapraszamy do uczestnictwa inne osoby.

25 kwietnia 2020 r. – sobota g. 10.00 – 15.00
SSA w Łodzi Wiesława Kuberska - Zmiany w postępowaniu cywilnym wprowadzone ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019.1469 z dnia 2019.08.06) – wybrane zagadnienia.

Szkolenie podsumuje kilkumiesięczne obowiązywanie „dużej” nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. Celem szkolenia jest koncentracja na aspektach praktycznych pracy pełnomocnika procesowego na podstawie nowych przepisów procedury. Szkolenie jest odpłatne w wysokości 100 zł dla członków OIRP w Łodzi i 200 zł dla innych osób. Limit miejsc – 400 osób, pierwszeństwo zapisu dla członków OIRP w Łodzi (w terminie do 15 marca 2020r., dla innych osób zapisy po 15 marca 2020 r.). Szkolenie odbędzie się poza siedzibą Izby. Szkolenie odbędzie się w auli A1 Wydziału Filologicznego UŁ, ul. Pomorska 171/173 (dostępny będzie parking /ze względu na zapisaną ilość uczestników nie gwarantujemy możliwości parkowania wszystkich pojazdów/ oraz szatnia). W trakcie szkolenia przewidujemy serwis kawowy. 
Prosimy o dokonywanie zapisów na adres mailowy ewa.kawczynska@oirplodz.pl oraz wpłatę na konto Bank PeKaO S.A VI O/Łódź numer konta 42 1240 3031 1111 0000 3426 6485 (o zapisie decyduje dokonanie i kolejność wpłat) z dopiskiem szkolenie kpc.

1. Narzędzia przeciwdziałania nadużyciom prawa procesowego

 • zaskarżalny zwrot quasi pozwu
 • oddalenie w trybie uproszczonym oczywiście bezzasadnego powództwa
 • możliwość pozostawienia zażalenia wniesionego jedynie dla zwłoki bez rozpoznania w aktach sprawy
 • zmiany w instytucji wniosku o wyłączenie sędziego
 • możliwość pozostawienia bez rozpoznania w aktach sprawy wniosków o sprostowanie, uzupełnienie i wykładnię wyroku, złożonych jedynie dla zwłoki. 

2. Zmiany w zakresie przygotowania sprawy do rozpoznania – możliwe schematy postępowania po wniesieniu pozwu. 
3. Postępowanie w sprawach gospodarczych (art. 4581 KPC) 

 • cele przywrócenia odrębnego postępowania rozpoznawczego gospodarczego
 • pojęcie sprawy gospodarczej
 • odmienności tego postępowania odrębnego.

4. Wybrane zmiany w innych postępowaniach odrębnych – upominawczym, nakazowym i elektronicznym postępowaniu upominawczym. 
5. Zmiany w postępowaniu apelacyjnym i zażaleniowym

 • rozpoznawanie zażaleń w sądzie pierwszej instancji – sposób i termin wniesienia, dopuszczalne zarzuty, zaskarżalność w trybie tzw. zażalenia poziomego w tym sądzie
 • zmiana modelu kontroli wstępnej skargi apelacyjnej
 • rozpoznawanie zażaleń w sądzie drugiej instancji – sposób i termin wniesienia, dopuszczalne zarzuty, zaskarżalność w trybie tzw. zażalenia poziomego w tym sądzie.

 

Przypominamy również o zbliżającym się końcu okresu „rozliczeniowego” punktów w ramach doskonalenia zawodowego (https://kirp.pl/doskonalenie-zawodowe/przepisy-wewnetrzne/_ - link do przepisów wewnętrznych). Zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniach czwartkowych, których oferta pojawi się do 25 lutego a także w szkoleniach organizowanych przez KIRP. W szczególności wskazujemy na możliwość uczestnictwa w szkoleniach e-learningowych (https://kirp.pl/doskonalenie-zawodowe/e-learning/ ).

Krzysztof Wójcik

Wicedziekan Rady OIRP w Łodzi