UCHWAŁA Nr 30/VII/2007 RADY OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI z dnia 3 lipca 2007 r.

Rada OIRP w Łodzi w składzie: Dziekan – Czesława Kołuda, Wicedziekan – Andrzej Domański, Wicedziekan – Lech Witkowski, Wicedziekan – Grzegorz Wyszogrodzki, Skarbnik – Halina Chrzanowska, Sekretarz – Marek Woźniak, Członkowie – Jerzy Cieślak, Robert Czapnik, Mieczysław Humka, Dariusz Juszczak, Jolanta Koper – Belhabiri, Maria Krzemińska – Baranowska, Grażyna Lisiecka, Elżbieta Madej, Agnieszka Niezabitowska, Wioletta Rogalska – Paluch, Ewa Stompor – Nowicka i Artur Wasilewski, po przeprowadzeniu dyskusji, podjęła jednogłośnie – przy 18 głosach za podjęciem uchwały, uchwałę w brzmieniu: 

Uchwała Nr 30/VII/2007 
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi

z dnia 3 lipca 2007 r.

w sprawie powołania składu osobowego i ustalenia zakresu działania

Komisji ds. Socjalnych

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi

           

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2002r. Nr 123, poz. 1059 z późn. zm.) w związku z §8 ust. 1 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów – Załącznika do Uchwały Nr 287/VI/2006 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 listopada 2006r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu „Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów”,

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi

 

p o s t a n a w i a

 

§1.

W uzupełnieniu wyboru Przewodniczącej Komisji ds. Socjalnych powołać w skład Komisji następujących radców prawnych:

1)      Dorota Śniegucka,

2)      Marek Woźniak.

 

§2.

Ustalić zakres działania Komisji ds. Socjalnych w ten sposób, że do zadań Komisji należy:

1) załatwianie wszelkich spraw socjalno - bytowych radców prawnych i aplikantów radcowskich, a w szczególności:

a)      bieżące monitorowanie potrzeb socjalno-bytowych radców prawnych i aplikantów radcowskich i załatwianie ich, z uwzględnieniem możliwości finansowych OIRP w Łodzi,

b)      opiniowanie wniosków radców prawnych i aplikantów radcowskich w sprawie udzielenia pomocy finansowej i przedstawianie propozycji w tym zakresie Radzie OIRP,

c)      organizacja spotkań z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku dla radców prawnych - emerytów i rencistów oraz dzieci radców prawnych i aplikantów radcowskich,

d)    dbałość o dyscyplinę finansową w zakresie spraw socjalno - bytowych orazprzygotowywanie, we współpracy ze Skarbnikiem Rady OIRP w Łodzi i GłównymKsięgowym OIRP w Łodzi, planu finansowego w tym zakresie i przedstawianie sprawozdań z jego wykonania,

e)   zapewnienie bieżącej informacji dla radców prawnych i aplikantów radcowskich, dotyczącej pomocy w zakresie spraw socjalno - bytowych, udzielanej przez Radę OIRP, i współpraca w tym zakresie z Komisja ds. Informacji;

2)    bieżąca współpraca z Prezydium Rady OIRP w Łodzi, Rzecznikiem Funduszu Seniora OIRP w Łodzi oraz właściwą rzeczowo komisją Krajowej Rady Radców Prawnych i innymi organizacjami w zakresie spraw określonych w pkt l).

§3.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.