Uchwała Nr 17/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 25 stycznia 2008 r w sprawie udziału radców prawnych w rankingach prawniczych.

Uchwała Nr 17/VII/2008

Krajowej Rady Radców Prawnych

z dnia 25 stycznia 2008 r.

 

w sprawie udziału radców prawnych w rankingach prawniczych.

W związku z treścią art. 25 lit. g Kodeksu Etyki Radcy Prawnego - Krajowa Rada Radców Prawnych uchwala, co następuje:

§ 1

Udział radcy prawnego, prowadzonej przez niego kancelarii lub spółki, w której uczestniczy, zwanych dalej „Kancelariami”, jest dozwolony - w takim rankingu, który spełnia łącznie następujące warunki:organizator rankingu publicznie ogłasza o:
 1. organizator rankingu publicznie ogłasza o:

a)      prowadzeniu rankingu,

b)      warunkach uczestnictwa,

c)      kryteriach klasyfikacji uczestników;

2.      prawo udziału w rankingu mają wszystkie Kancelarie spełniające ogłoszone warunki uczestnictwa,

3. definicje zawarte w warunkach uczestnictwa w rankingu oraz kryteria klasyfikacji muszą być sformułowane jednoznacznie i nie mogą wprowadzać w błąd ani jego uczestników ani osób zapoznających się z jego wynikami,
 

4. ranking tworzony w oparciu o liczbę prawników   może uwzględniać wyłącznie:

a)      absolwentów wyższych studiów prawniczych i prawników zagranicznych,

b)      prawników stale współpracujących z Kancelarią z wyłączeniem prawników współpracujących okazjonalnie lub osiągających większość przychodów ze świadczenia pomocy prawnej poza Kancelarią,

5. organizator rankingu musi mieć prawo niezależnej weryfikacji danych zgłoszonych przez uczestników z zachowaniem zasad poufności,

6. warunki uczestnictwa w rankingu nie mogą stać w sprzeczności z zasadami wykonywania zawodu wynikającymi z Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 512/VI/2006 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 października 2006 r. w sprawie rankingów kancelarii prawniczych

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

         Sekretarz                                                   Prezes
      Krajowej Rady                                       
Krajowej Rady
   Radców Prawnych                                  Radców Prawnych

 Ewa Stompor-Nowicka                              Maciej Bobrowicz