Baza wiedzy

Wykaz lekarzy sądowych uprawnionych do potwierdzenia nieobecności stron w postępowaniu.

Wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Łodzi – dostępny w pliku PDF

Wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. – dostępny w pliku PDF

Wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Sieradzu – dostępny w pliku PDF

Wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Płocku – dostępny w pliku PDF

 

Ponadto informujemy, iż powyższe wykazy są dostępne na stronach internetowej właściwego Sądu Okręgowego .

Mediacja to dobrowolne i poufne porozumiewanie się stron (jednej, kilku) w konflikcie, w obecności bezstronnej, neutralnej trzeciej osoby(jednej, kilku). .... (film Youtube)

Czym się charakteryzuje mediacja  stosowana przez mediatorów radców prawnych.

Cechy mediacji:

- dobrowolność

- poufność

- bezstronność

- neutralność

- akceptowalność

Zasadnicze  etapy mediacji:

I .Wstęp-otwarcie sesji,

II .Wysłuchanie stron

III .Definiowanie kwestii

IV .Wymiana

V .Praca nad rozwiązaniami

VI Negocjowanie i pisanie porozumienia

VII Zamknięcie sesji.

 

Lista Mediatorów funkcjonujących w Ośrodku Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi

Wszystkie osoby określone na liście złożyły oświadczenia o poniższej treści:

1. posiadam obywatelstwo polskie;
2. korzystam w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;
3. ukończyłam/łem 26 lat;
4. biegle władam językiem polskim;
5. nie byłam/byłem  karana/y za przestępstwo umyślne;
6. posiadam umiejętności likwidowania konfliktów oraz wiedzę, wystarczającą do przeprowadzania postępowania mediacyjnego;
7. daję rękojmię należytego wykonywania obowiązków;
8. odbyłam/łem szkolenie dla mediatorów;
9. wykonuję zawód radcy prawnego;

Lista Mediatorów znajduje się tutaj.

INFORMACJA W SPRAWIE AKTU ZAWIĄZANIA OŚRODKÓW MEDIACJI RADCÓW PRAWNYCH.

W załączeniu formularz zawiadomienia o wykonywaniu zawodu radcy prawnego wprowadzonego do stosowania uchwałą nr 275/VIII/2012 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 grudnia 2012 r.

Zawiadomienie o wykonywaniu zawodu radcy prawnego ...  (PDF)  

Karta ewidencyjna ... (PDF)

Legitymacje radcy prawnego, prawnika zagranicznego i aplikanta radcowskiego

Uprzejmie informujemy, że w związku z podpisaniem nowej umowy pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych uległy zmianie zasady i ceny wydawania legitymacji dla radców prawnych i aplikantów radcowskich.

Ceny legitymacji kształtują się następująco:

 • legitymacja dla aplikanta radcowskiego – 27 zł  
 • legitymacja dla radcy prawnego – 32 zł
 • legitymacja dla radcy prawnego i prawnika zagranicznego – 32 zł
 • legitymacja z zaimplementowanym mikroprocesorem stykowym i bezstykowym – 80 zł (legitymacja z możliwością podpisu elektronicznego).

Zmianie ulega również forma zdjęć do legitymacji. Zamiast zdjęć w formie standardowej (na papierze foto) wymagane jest zdjęcie w formie elektronicznej. Zdjęcie powinno spełniać kryteria zdjęcia do  dowodu osobistego  / paszportu  oraz  poniższe wymogi techniczne:

 • plik w formacie JPEG (.jpg)
 • format (proporcje zdjęcia)  3:4
 • minimalna rozdzielczość: 480x640 pikseli
 • maksymalna rozdzielczość : 1200x1800 pikseli  (preferowana niższa)
 • minimalny rozmiar : 100 KB Maksymalny rozmiar : 2 MB (preferowany mniejszy)
 • Zdjęcia w formie elektronicznej powinny być nagrane na płytę CD lub DVD i w takiej postaci przekazywane do Biura OIRP.

Odpowiedzialność za prawidłową formę  zdjęcia ponosi aplikant i radca prawny.

Oferta Grupowego Ubezpieczenia na Życie przygotowana dla Okręgowej Izby Radców Prawnych

Pobierz plik pdf z ofertą.

Ubezpieczenia OC radców prawnych na rok 2020

11 grudnia 2019 roku została zawarta, za pośrednictwem brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o., nowa Umowa Generalna pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a Towarzystwem Ubezpieczeniowym AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

W ramach umowy, ubezpieczeniem obowiązkowym odpowiedzialności cywilnej objęty jest każdy radca prawny wykonujący zawód oraz zgłoszony do ubezpieczenia przez Okręgową Izbę Radców Prawnych. Składka ubezpieczeniowa za ochronę pozostaje na niezmienionym poziomie w wysokości 228 zł (19 zł miesięcznie), przy jednoczesnym wzroście minimalnej sumy gwarancyjnej ze 100 000 EUR do 110 000 EUR na zdarzenie. W pakiecie ubezpieczeń zagwarantowanych w ramach składki członkowskiej mieści się nie tylko obowiązkowe ubezpieczenie OC wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów, ale wiele więcej produktów oraz limitów (wzrost uzupełniającej sumy gwarancyjnej do 300 000 EUR).

Umowa Generalna umożliwia również skorzystanie radcom prawnym oraz kancelariom prawnym z palety dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz innych ubezpieczeń majątkowych.

Ubezpieczenia dobrowolne dostępne w programie to:

 1. Ubezpieczenie nadwyżkowe odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego,
 2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych w związku z pełnieniem funkcji zleconych,
 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kancelarii prawnych,
 4. Ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karno-skarbowej, wraz z klauzulą MDR ,
 5. Ubezpieczenie OC odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem biura i posiadaniem mienia na wyższe sumy gwarancyjne niż dostępna w ramach Umowy Generalnej,
 6. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej aplikantów radcowskich,
 7. Ubezpieczenie mienia kancelarii.

Nowy program ubezpieczeniowy wchodzi w życie od 1 stycznia 2020 roku.

Informujemy także, że w związku z koniecznością jednoznacznej identyfikacji radców prawnych, jako osób objętych ubezpieczeniem, za pośrednictwem okręgowych izb radców prawnych ubezpieczycielowi oraz brokerowi udostępnione będą dane osobowe radców prawnych w zakresie imienia, nazwiska, numeru wpisu, numeru PESEL oraz adresu korespondencyjnego (w tym e-mail). Dane te zostaną wykorzystane przez ubezpieczyciela wyłącznie w celach związanych z zawartym ubezpieczeniem zaś przez brokera w celu wystawiania certyfikatów i obsługi umowy.

Certyfikat na rok 2020 potwierdzający ubezpieczenie oraz warunki aktualnej Umowy Generalnej, w tym ofertę ubezpieczeń dobrowolnych, otrzymają Państwo zgłaszając się do brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o.:
e-mail: radcaprawny@willistowerswatson.com,
tel.: 22 318 85 38

Ewentualne szkody, które będą likwidowane w ramach zawartej Umowy Generalnej, powinny być zgłaszane za pośrednictwem brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. na e-mail: szkody.radcaprawny@willistowerswatson.com oraz pod telefonem 723 330 343.

Szkody z poprzedniej Umowy Generalnej powinny być nadal zgłaszane do Centrum Likwidacji Szkód i Świadczeń PZU SA ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa – Zespół Likwidacji Szkód z Ubezpieczeń OC Zawodowych, tel. 801 102 102 lub (22) 566 55 55, e-mail: ocprof@pzu.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych radców prawnych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ogólne rozporządzenie o ochronie danych, (dalej „Rozporządzenie”) informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi przy ul. Tylnej 14, 90-324 Łódź; tel.: 042 673-41-05; e-mail: oirp@oirplodz.pl; (dalej: „OIRP”),
2) administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: dane.osobowe@oirplodz.pl;
3) cele i podstawy prawne przetwarzania danych: 
 • art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia, tj. w związku z wykonywaniem przez OIRP zadań realizowanych w interesie publicznym, t.j. w ramach zapewnienia warunków wykonywania ustawowych zadań radców prawnych oraz prowadzenia nadzoru nad właściwym wykonywaniem zawodu, zgodnie z art. 41 pkt 1) oraz 52 ust. 3 pkt 3) z ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (dalej: „urp”), oraz w celu zapewnienia członkom samorządu realizacji obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 227 urp;
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu prowadzenia bieżącej komunikacji, zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
4) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, ich niepodanie skutkuje odmową wpisu na listę radców prawnych;
5) dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa lub okres przedawnienia roszczeń.
6) dane osobowe zostaną udostępnione do Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i Ministerstwa Sprawiedliwości, a także do sądów powszechnych i sądów administracyjnych,
7) w związku ze zgłoszeniem do ubezpieczenia dla radców prawnych, odbiorcami danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, numeru wpisu na listę radców prawnych, numeru PESEL oraz adresu do korespondencji są:
        a) działający jako odrębny administrator: AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa;
       b) działający jako podmiot przetwarzający: Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 34A, 02-672 Warszawa.
W związku z korzystaniem z usług dostawców mających swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), dane osobowe mogą być przetwarzane również w niezbędnym zakresie poza EOG. Takie przekazanie danych odbywa się wyłącznie z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń, w tym, zgodnie z art. 46 Rozporządzenia,
8) ponadto odbiorcami danych osobowych mogą być podwykonawcy OIRP, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji usług i poleceń OIRP na podstawie umów,
9) lista radców prawnych obejmująca imię i nazwisko oraz numer wpisu na listę radców prawnych jest udostępniana na stronie internetowej OIRP (http://www.oirplodz.pl/),
10) każdemu przysługują następujące prawa: do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Prawa te są ograniczone w zakresie określonym w przepisach prawa, w tym art. 15-22 Rozporządzenia. W celu realizacji powyższych uprawnień należy skontaktować się z OIRP w Łodzi, korzystając z danych teleadresowych, wskazanych w pkt. 1.
11) osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Informacja o wysokości składek członkowskich

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi przypomina o obowiązku terminowego, comiesięcznego opłacania składek członkowskich w wysokości i na zasadach określonych uchwałą nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych.

Równocześnie informujemy, że Krajowa Rada Radców Prawnych na posiedzeniu w dniu 11 marca 2016 r.  podjęła uchwałę nr 109/IX/2016 w sprawie budżetu KRRP na rok 2016 oraz zmieniająca uchwałę nr 7/VIII/2010 KRRP w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych.

 

Po dokonanych zmianach wysokość składki co do zasady nie uległa zmianie. Zmianie uległy od dnia 1 stycznia 2016r. jej części składowe. Składka od 1 stycznia wynosi odpowiednio dla:  

radców prawnych wykonujących zawód - 100 zł miesięcznie w tym 81 zł składki członkowskiej i 19 zł składki ubezpieczeniowej;

radców prawnych niewykonujących zawodu - 81 zł miesięcznie (składki członkowskiej);

radców prawnych będących emerytami lub rencistami wykonującymi zawód - 61 zł miesięcznie  w tym 42 zł składki członkowskiej i 19 zł składki ubezpieczeniowej;

aplikantów radcowskich - 20 zł miesięcznie (składki członkowskiej).

 
Z obowiązku uiszczania  składki członkowskiej  zwolnieni są:

• radcowie prawni, którzy ukończyli 75 lat i nie wykonują zawodu radcy prawnego;

• radcowie prawni niewykonujący zawodu radcy prawnego zarejestrowani w urzędzie pracy jako bezrobotni.

Nadto informujemy, iż radcowie prawni, którzy są emerytami, rencistami lub pobierają świadczenie przedemerytalne lub świadczenie pielęgnacyjne i nie wykonują zawodu radcy prawnego, od dnia 1 stycznia 2020 roku są zwolnieni z opłacania składek – taką uchwałę podjęła Krajowa Rada Radców Prawnych w dniu 31 maja 2019 r. – Uchwała Nr 151/X/2019 zmieniającą Uchwałę Nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału. Powyższe zwolnienie będzie obowiązywało od miesiąca następującego po miesiącu, w którym radca prawny zawiadomił właściwą Radę OIRP o zaistnieniu okoliczności uzasadniających zwolnienie z obowiązku uiszczania składki.

Składka  za dany miesiąc  winna być uiszczona do końca danego miesiąca. Zachowanie terminowości wpłat jest niezwykle istotne wobec obowiązku comiesięcznego rozliczania się przez naszą Izbę z KIRP z części składki należnej KIRP.

 

Skarbnik Rady             
r. pr. Krzysztof Wójcik        

Prosimy o dokonywanie wpłat na nr rachunku:


ING BANK ŚLĄSKI 13 1050 1461 1000 0022 5916 6649
lub
PEKAO S.A. VI O/ŁÓDŹ 42 1240 3031 1111 0000 3426 6485