Baza wiedzy

Wykaz lekarzy sądowych uprawnionych do potwierdzenia nieobecności stron w postępowaniu.

Wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Łodzi – dostępny w pliku PDF

Wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. – dostępny w pliku PDF

Wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Sieradzu – dostępny w pliku PDF

Wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Płocku – dostępny w pliku PDF

 

Ponadto informujemy, iż powyższe wykazy są dostępne na stronach internetowej właściwego Sądu Okręgowego .

Mediacja to dobrowolne i poufne porozumiewanie się stron (jednej, kilku) w konflikcie, w obecności bezstronnej, neutralnej trzeciej osoby(jednej, kilku). .... (film Youtube)

Czym się charakteryzuje mediacja  stosowana przez mediatorów radców prawnych.

Cechy mediacji:

- dobrowolność

- poufność

- bezstronność

- neutralność

- akceptowalność

Zasadnicze  etapy mediacji:

I .Wstęp-otwarcie sesji,

II .Wysłuchanie stron

III .Definiowanie kwestii

IV .Wymiana

V .Praca nad rozwiązaniami

VI Negocjowanie i pisanie porozumienia

VII Zamknięcie sesji.

 

Lista Mediatorów funkcjonujących w Ośrodku Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi

Wszystkie osoby określone na liście złożyły oświadczenia o poniższej treści:

1. posiadam obywatelstwo polskie;
2. korzystam w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;
3. ukończyłam/łem 26 lat;
4. biegle władam językiem polskim;
5. nie byłam/byłem  karana/y za przestępstwo umyślne;
6. posiadam umiejętności likwidowania konfliktów oraz wiedzę, wystarczającą do przeprowadzania postępowania mediacyjnego;
7. daję rękojmię należytego wykonywania obowiązków;
8. odbyłam/łem szkolenie dla mediatorów;
9. wykonuję zawód radcy prawnego;

Lista Mediatorów znajduje się tutaj.

INFORMACJA W SPRAWIE AKTU ZAWIĄZANIA OŚRODKÓW MEDIACJI RADCÓW PRAWNYCH.

W załączeniu formularz zawiadomienia o wykonywaniu zawodu radcy prawnego wprowadzonego do stosowania uchwałą nr 275/VIII/2012 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 grudnia 2012 r.
 Zawiadomienie o wykonywaniu zawodu radcy prawnego  ... pobierz plik PDF

Legitymacje radcy prawnego, prawnika zagranicznego i aplikanta radcowskiego

Uprzejmie informujemy, że w związku z podpisaniem nowej umowy pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych uległy zmianie zasady i ceny wydawania legitymacji dla radców prawnych i aplikantów radcowskich.

Ceny legitymacji kształtują się następująco:

 • legitymacja dla aplikanta radcowskiego – 27 zł  
 • legitymacja dla radcy prawnego – 32 zł
 • legitymacja dla radcy prawnego i prawnika zagranicznego – 32 zł
 • legitymacja z zaimplementowanym mikroprocesorem stykowym i bezstykowym – 80 zł (legitymacja z możliwością podpisu elektronicznego).

Zmianie ulega również forma zdjęć do legitymacji. Zamiast zdjęć w formie standardowej (na papierze foto) wymagane jest zdjęcie w formie elektronicznej. Zdjęcie powinno spełniać kryteria zdjęcia do  dowodu osobistego  / paszportu  oraz  poniższe wymogi techniczne:

 • plik w formacie JPEG (.jpg)
 • format (proporcje zdjęcia)  3:4
 • minimalna rozdzielczość: 480x640 pikseli
 • maksymalna rozdzielczość : 1200x1800 pikseli  (preferowana niższa)
 • minimalny rozmiar : 100 KB Maksymalny rozmiar : 2 MB (preferowany mniejszy)
 • Zdjęcia w formie elektronicznej powinny być nagrane na płytę CD lub DVD i w takiej postaci przekazywane do Biura OIRP.

Odpowiedzialność za prawidłową formę  zdjęcia ponosi aplikant i radca prawny.

Oferta Grupowego Ubezpieczenia na Życie przygotowana dla Okręgowej Izby Radców Prawnych

Pobierz plik pdf z ofertą.

Ubezpieczenia OC radców prawnych na rok 2018

Każdy radca prawny w ramach składki za ubezpieczenie, opłacanej do właściwej Okręgowej Izby Radców Prawnych, jest objęty trzema ubezpieczeniami:

 • Polisa  RRX 00000005 - obejmująca ubezpieczenie podstawowe radcy prawnego 
 • Polisa  RRX 00000006 - obejmująca ubezpieczenie dodatkowe radcy prawnego 
 • Polisa  RRX 00000007 - obejmująca ubezpieczenie NNW radcy prawnego 

Wszystkie ubezpieczenia są obsługiwane przez agencję ubezpieczeniową: iExpert.pl SA z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 99 lok. 32, 02-001 Warszawa

Sprawami ubezpieczeń dla Radców Prawnych zajmuje się:

Milena Dynus
milena.dynus@iexpert.pl
k: 882 102 221 
t: 22 646 42 42
www.iexpert.pl

Informacja o zmianie wysokości składek członkowskich od stycznia 2016 r.

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi przypomina o obowiązku terminowego, comiesięcznego opłacania składek członkowskich w wysokości i na zasadach określonych uchwałą nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych.

Równocześnie informujemy, że Krajowa Rada Radców Prawnych na posiedzeniu w dniu 11 marca 2016 r.  podjęła uchwałę nr 109/IX/2016 w sprawie budżetu KRRP na rok 2016 oraz zmieniająca uchwałę nr 7/VIII/2010 KRRP w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych.

 

Po dokonanych zmianach wysokość składki co do zasady nie uległa zmianie. Zmianie uległy od dnia 1 stycznia 2016r. jej części składowe. Składka od 1 stycznia wynosi odpowiednio dla:  

radców prawnych wykonujących zawód - 100 zł miesięcznie w tym 81 zł składki członkowskiej i 19 zł składki ubezpieczeniowej;

radców prawnych niewykonujących zawodu - 81 zł miesięcznie (składki członkowskiej);

radców prawnych będących emerytami lub rencistami wykonującymi zawód - 61 zł miesięcznie  w tym 42 zł składki członkowskiej i 19 zł składki ubezpieczeniowej;

radców prawnych będących emerytami lub rencistami niewykonującymi zawodu - 8 zł miesięcznie (składki członkowskiej);

aplikantów radcowskich - 20 zł miesięcznie (składki członkowskiej).

 
Z obowiązku uiszczania  składki członkowskiej  zwolnieni są:

• radcowie prawni, którzy ukończyli 75 lat i nie wykonują zawodu radcy prawnego;

• radcowie prawni niewykonujący zawodu radcy prawnego zarejestrowani w urzędzie pracy jako bezrobotni.

Składka  za dany miesiąc  winna być uiszczona do końca danego miesiąca. Zachowanie terminowości wpłat jest niezwykle istotne wobec obowiązku comiesięcznego rozliczania się przez naszą Izbę z KIRP z części składki należnej KIRP.

 

Skarbnik Rady             
r. pr. Krzysztof Wójcik        

Prosimy o dokonywanie wpłat na nr rachunku:


ING BANK ŚLĄSKI 13 1050 1461 1000 0022 5916 6649
lub
PEKAO S.A. VI O/ŁÓDŹ 42 1240 3031 1111 0000 3426 6485